Articles

สุนทรียสนทนา: ความต้องการของสังคม Kindfulness :Dialogue: สุนทรียสนทนา

ภายใต้สภาพแวดล้อมของสังคมปัจจุบันยุคโควิคภิวัฒน์  การดำเนินชีวิตในวิถีชีวิตใหม่ การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นมากในสังคมระหว่างกันในครอบครัว จากครอบครัวสู่ชุมชน ที่ทำงาน สังคมหมู่ใหญ่ ความเจริญของเทคโนโลยีดิจิตัล ทำให้เกิดเครื่องมือสื่อสารก้าวล้ำทันสมัย Line IG Facebook แอพลิเคชัน ต่าง ๆ การใช้เครื่องมือสื่อสารได้ดึงความสนใจ ทำให้ผู้สื่อสารและผู้รับสารขาดความใส่ใจ ตั้งใจด้วยใจแห่งรักและกรุณาระหว่างกัน  ผลที่เกิดขึ้นทำให้ขาดความเข้าใจ ขาดความรู้สึกร่วม ครอบครัวเกิดความเข้าใจ ส่งผลต่อสังคมทำให้เกิดปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม เด็กเยาวชน ขาดคนเข้าใจ ทำให้ติดยาเสพติด ติดเกมส์ ติดเพื่อน เพื่อนในที่ทำงานขาดการให้กำลังใจ ทำให้เครียด ซึมเศร้า คนสูงวัย เกิดช่องว่างกับลูกหลาน ทำให้เหงา ซึมเศร้า  ถึงเวลากลับมาใส่ใจให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้มากที่สุด เพราะคนที่อยู่ตรงหน้า ในปัจจุบันขณะ คือคนที่สำคัญที่สุด ใส่ใจ ตั้งใจ […]